Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Niemała liczba czynników wpływa na oszacowanie odszkodowania w ostatecznej jego wysokości. Pod uwagę bierze się w pierwszej kolejności poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz fachowe przygotowanie materiałów dowodowych. Następnie dokłada analiza raportów, które sporządzili rzeczoznawcy i tych, które sporządzili lekarze uwzględniając obrażenia fizyczne i psychiczne. Na koniec dokonuje się dokładnej kalkulacji strat finansowych przeszłych i przyszłych, które mogły powstać w przyszłości, co ma na celu zabezpieczenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Kwota pieniężna, którą wypłaca ubezpieczyciel stanowi odszkodowanie. Na definicję tę składają się trzy części, o których mówi prawo cywilne. Są to:

  • Zadośćuczynienie, czyli suma pieniężna za doznane obrażenia osoby poszkodowanej, która ma złagodzić jej ból psychiczny i fizyczny. Aby ustalić ostateczną wysokość tej kwoty, pod uwagę bierze się zakres doznanych obrażeń, ich stopień oraz intensywność. Na koniec uwzględnić należy koniecznie aktualne orzecznictwo Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego. Zadośćuczynienie obejmuje kwoty od 100 do 500 000 funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – są to rzeczywiste konsekwencje finansowe wypadku, które wynikają bezpośrednio z powstałej szkody. Wedle katalogu odszkodowań wyróżnia się tutaj uszkodzony pojazd, utratę dochodów, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych, a także koszty pogrzebu, jak i dodatek za pomoc i opiekę osób bliskich. Ten składnik to kwota od kilku tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – uwzględnia korzyści, które utracone mogły być w czasie przyszłym. Katalog odszkodowań uwzględnia tutaj rentę za utracone dochody, jak i zwiększone potrzeby życiowe, koszty przyszłego leczenia i rehabilitacji, także w placówkach prywatnych na terenie różnych państw. Do oszacowania stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne, które mają na celu przewidzieć straty do osiągnięcia wieku emerytalnego bądź poza nim. Wypłacane są miesięcznie do 18 roku życia, ale tylko w określonych przypadkach, w tym, kiedy obrażenia są na tyle poważne, że oszacowanie strat w przyszłości staje się niemożliwe. Dolna granica tej części to kilka milionów funtów. Górna może być ograniczona przepisami prawnymi, a często dochodzi nawet do kilkunastu milionów funtów.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, która uwzględni stopień doznanych obrażeń oraz stopień, w jakim wpłynęły one na życie osoby poszkodowanej, trudno zatem mówić o konkretnych kwotach. Można jednak określić szacunkową wartość zadośćuczynienia:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Pod uwagę branych jest kilka czynników. Uwzględnia się przede wszystkim rozległość obrażeń oraz ich wpływ na życie osoby poszkodowanej, co jest niezbędne do zastosowania metody kalkulacji.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Obrażenia, które nie powodują przyznania stopnia niepełnosprawności wedle przepisów o niepełnosprawności, ale mogą powodować spore problemy z wykonywaniem pracy w czasie przyszłym, rodzą możliwość uzyskania należnej kwoty pieniężnej. Tego typu renty wypłacane są w formie kapitalizacji. Są to kwoty, jakie osoba poszkodowana miałaby szansę zarobić w okresie od trzech miesięcy do trzech lat, w przyszłości. Zanim ustali się ostateczną wysokość kwoty, dokonuje się analizy zdolności do pracy oraz bada się logiczne aspekty.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta obejmuje poważne obrażenia, które powodują uzyskanie stopnia niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o niepełnosprawności. Pod uwagę bierze się fakt, że osoba poszkodowana ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i wykonywaniem pracy. Prawo do uzyskania renty za straty w przyszłości ponoszone aż do końca życia, przysługuje każdemu. Renta według tej metodologii uwzględnia również możliwość śmierci osoby ubezpieczonej. Po analizie sytuacji rodziny osoby zmarłej, może jej zostać przyznana renta. Kalkulacji dokonuje się wedle specjalnego wzoru zawartego w tabelach dostarczanych przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości, biorąc pod uwagę zachowanie zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie oraz inne nabyte umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na pomniejszone możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, także w sektorze prywatnym
  • dodatek dla osób bliskich, za przyszłą pomoc w pracach domowych
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym dostosowanie mieszkania, jak i środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • każdego rodzaju inne straty finansowe.